واردات کالا ، مواد اولیه و خطوط تولید

اگر تولیدکننده اید و به دنبال خرید و واردات مواد اولیه تولید خود و جلوگیری از رکود هستید، اگر در مرحله تاسیس یا طرح توسعه کارخانه نیاز به خرید و واردات تجهیزات و خطوط تولید خود دارید وطبیعتا بدلیل اشتغال به امر تولید تخصص کافی در واردات کالا و تجارت بین الملل ندارید، ما به کمک شما آمده ایم تا تجارتی مطمئن و مقرون به صرفه داشته باشید.

فعالیت آیریک در واردات

null

سورسینگ و منبع یابی واردات

null

ثبت سفارش واردات کالا

null

تخصیص ارز از بانک مرکزی

null

تامین ارز و پروانه صادراتی

null

انجام حوالجات ارزی

null

امور گمرکی و ترخیص کالا

اعتبارسنجی فروشندگان خارجی

فرآیند اعتبارسنجی فروشندگان خارجی:

فرآیندی است که درآن وضعیت اعتباری فروشنده خارجی و توان مالی آنها جهت بازپرداخت بدهی با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی موجود در گزارش اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و منجر به تعیین سقف اعتباری برای فروشندگان می گردد. هدف کلی اعتبارسنجی فروشندگان خارجی، اندازه گیری احتمال قصور این فروشندگان در ایفای تعهدات به واردکنندگان، با تعیین رتبه و سقف اعتباری برای آنان می باشد.

این فرآیند ازطریق خرید گزارشهای اعتباری از موسسات اعتبارسنجی در نقاط مختلف دنیا، ترجمه گزارش و تجزیه و تحلیل محتویات آن یا بررسی مستقیم صورتهای مالی شرکت فروشنده، اخذ شده از متقاضی اعتبارسنجی صورت می گیرد، که نهایتاً براساس الگوهای اعتبارسنجی مصوب منجر به تعیین  سقف اعتبار جهت ارائه پوشش بیمه ای می گردد.

به منظور اعتبارسنجي فروشنده بایستی:

– فرم درخواست اعتبارسنجی فروشندگان خارجی را از  اینجا  دانلود نمایید و مشـخصات كامـل وارد کننده ( به زبان فارسی) و فروشنده کـه شـامل: نـام، آدرس، تلفن، فاكـس و … (به زبـان انگليسـي)  است را در اختیـار آیریک قرار دهید

– بررسی و اعلام هزینه اعتبارسنجی

 نحوه محاسبه هزینه اعتبارسنجی فروشندگان خارجی: هزینه موسسه اعتبارسنجی+هزینه اداری+ مالیات بر ارزش افزوده

  • واریز هزینه اعتبار سنجی مدت

  • زمان موردنياز جهت اعتبارسنجی و تعيين سقف اعتبار: حداكثـر ظـرف مـدت 10 روز كاري پـس از وصـول فيـش واريـز هزينـه اعتبارسـنجي، گـزارش تعييـن سـقف اعتبـاري جهـت تاييـد اركان تصميـم گيـري ارائـه خواهـد گرديـد. البتـه بـا توجـه بـه مـدت زمـان طولانی ارائـه اطلاعات اعتبـاري فروشندگان واقع در كشـورهاي عراق، افغانسـتان و CIS ،اين مـدت زمـان بـه 20-15 روز كاري افزايـش مـي يابـد.